Session Speakers

Maja Boczkowska
Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Poland

Maja Boczkowska is a geneticist supervising the molecular biology laboratory at the National Center for Plant Gene Resources, the Polish Gene Bank. She graduated from the Warsaw University of Life Sciences, majoring in Horticulture with a specialization in genetics and plant breeding (PhD 2009, Habilitation 2018). Currently she is a leader of four scientific projects. She specializes in molecular characterization of crop genetic resources and crop wild relatives. Recently, she has focused on molecular aspects of seed aging and cryopreservation of dormancy buds of fruit trees. She has traced small non-coding RNAs.

 

Hanna Bolibok-Bragoszewska
Warsaw University of Life Sciences, Polska

Hanna Bolibok-Bragoszewska is a Group Leader at the Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, Institute of Biology (Warsaw University of Life Sciences). Her research interests focus on plant genome polymorphism, especially on between- and within-accession genetic diversity patterns, high-throughput methods of assessing genic variation, and plant genetic resources as a source of natural gene variation for crop improvement. 

 

Ewelina Bukowska-Olech
Poznan University of Medical Sciences

Postdoctoral researcher & medicine student. She obtained a degree in biotechnology (Poznan University of Life Sciences; 2010), laboratory medicine (Poznan University of Medical Sciences; 2014) and graduated from Postdoctoral School of Medicine (Medical University of Warsaw; 2021). She obtained a PhD title at Poznan University of Medical Sciences in May 2021. Her scientific area encompasses the molecular background of human skull defects - occurring in the viscerocranium (abnormalities of 1st and 2nd branchial arches) and neurocranium (craniosynostosis).
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0509-1696

 

 

Magdalena M. Buś
University of North Texas Health Science Center at Fort Worth, US

Dr. Magdalena Buś serves as an Assistant Professor at the University of North Texas Health Science Center, Center for Human Identification. She also leads the Human Trafficking and Forensic DNA Program through U.S. Department of State grants. Dr. Buś has developed and optimized sensitive techniques for DNA analyses. She worked with DNA extracted from aged human skeletal remains and ancient samples dating back to the Viking-age. She obtained her expertise in low copy number and highly degraded DNA analyses through her work in Poland and Sweden in addition to visiting forensic and ancient DNA laboratories in Austria, Germany, and Denmark.

 

Małgorzata Dawidowska
Department of Molecular and Clinical Genetics, Institute of Human Genetics Polish Academy of Sciences, Poznań, Poland

Dr Dawidowska graduated from Adam Mickiewicz University in Poznań, received PhD at Poznań University of Medical Sciences in 2007 and habilitation degree in medical sciences at the Institute of Human Genetics PAS in 2019. She works as an associate professor at the IHG PAS. Her research focus is on acute lymphoblastic leukemia (the most common pediatric cancer), particularly on an aggressive and heterogeneous subtype deriving from T-cell precursors (T-ALL). Her group is interested in unraveling the biology and diversity of this disease at the genetic and epigenetic level. They aim to combine basic and translational research by focusing on the aspects of T-ALL biology with prognostic or therapeutic potential.

 

Łukasz Dziewit
Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr Łukasz Dziewit is a microbiologist and bacterial geneticist specializing in studying microbial communities of various environments and in microbial biotechnology, including novel wastewater purification systems. He is an associate professor at University of Warsaw. He had research trainings in Germany (University of Bielefeld) and Italy (University of Florence). He obtained PhD in biological sciences in 2009, and then habilitation in 2015. In the last ten years he coordinated/supervised 11 scientific projects, including international ones. He is an author of over 70 publications in SCI journals and 6 book chapters. Additionally, he is a co-developer of 4 patents.

 

Tom Druet, PhD
University of Liege, Belgium

Tom Druet is Researcher at the Unit of Animal Genomics (University of Liège), and leads the Animal Quantitative Genetics team. He completed his PhD at Gembloux Agro-Bio Tech and worked for four years at the Station de Génétique Quantitative et Appliquée (INRA, France). His research field is focused on quantitative genetics and genomics applied mainly to animals. Recently, he has been working on the characterization of individual inbreeding levels and the identification of homozygous-by-descents segments (ROH).

 

Dr hab. n. med. Monika Gos Profesor IMiD
diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, kierownik Pracowni Genetyki Rozwoju w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Główne zainteresowania naukowe to patogeneza molekularna zespołów wad wrodzonych z cechami dysmorfii i niskorosłością, w tym chorób z grupy RASopatii oraz zespołu dziecka wiotkiego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerwowo-mięśniowych. Jest także osobą odpowiedzialną za ogólnopolski przesiew noworodkowy w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) realizowany w IMiD.

 

Robert Hasterok
University of Silesia in Katowice

Cytogenetyk molekularny, jeden z założycieli Międzynarodowej Inicjatywy Brachypodium. Zainicjował i rozwinął badania organizacji roślinnego genomu jądrowego na poziomie mikroskopowym z wykorzystaniem modelowych gatunków traw z rodzaju Brachypodium. Brał udział w projektach sekwencjonowania genomów B. distachyon i B. hybridum. Wraz z współpracownikami odkrył m. in., że trzy cytotypy B. distachyon  w istocie stanowią trzy odrębne gatunki, opisał istnienie selektywnej supresji aktywności genów 35S rRNA u B. hybridum oraz zaproponował model ewolucji kariotypów w rodzaju Brachypodium. Więcej informacji na temat jego działalności naukowej znajduje się tutaj: http://www.wbios.us.edu.pl/hasterok/

 

Olga Haus
Department of Clinical Genetics, Collegium Medicum Faculty of Medicine in Bydgoszcz, Nicolaus
Copernicus University in Toruń, Poland

Title of talk: „Genetic counselling in Ehlers-Danlos syndrome”
Prof. Olga Haus, MD, PhD, graduated from Medical University in Wrocław in 1978, received PhD at the same University in 1982, as well as habilitation degree in medical sciences, in 1995. In 2006 she received scientific title of professor in medical sciences. She works as a head of Department of Clinical Genetics at the Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum in Bydgoszcz. Her research focus on germinal and somatic genetic changes in leukemia, particularly acute myeloid leukemia. Beside oncogenetics, she is also interested in genetic and clinical aspects of hereditary collagenopathies, especially Ehlers-Danlos syndrome.

 

Erkut Ilaslan

Erkut Ilaslan obtained his MSc in Biotechnology from Adam Mickiewicz University and he is currently a PhD student at the Institute of Human Genetics, Polish Academy of Sciences in Poznan. His research interests are focused on understanding the mechanisms of gene expression regulation in development and disease. During his PhD, he is investigating the role of NANOS post-transcriptional regulators in germ cell development and its connection to human fertility using molecular and computational biology approaches.

 

 

Stanisław Kamiński,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska

Stanisław Kamiński ukończył studia na kierunku zootechnika na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1989). Tam też uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego (specjalność genetyka zwierząt). Od 2004 roku kieruje Katedrą Genetyki Zwierząt w Olsztynie. Był krajowym koordynatorem, a obecnie jest członkiem Konsorcjum Genomika Polska. Jego zainteresowania dotyczą genetyki i genomiki zwierząt gospodarskich oraz dziko żyjących. Szczególnie interesują go znaczenie polimorfizmu genów kazeinowych dla cech mleka.

 

Magdalena Klimek-Chodacka
Magdalena Klimek-Chodacka jest profesorem uczelni na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (URK). Pracę doktorską obroniła w 2013 roku. Odbyła staże w Stanach Zjednoczonych oraz Czechach. Jest biotechnologiem specjalizującym się w inżynierii genetycznej oraz edycji genomów roślinnych. Brała udział w nowatorskich pracach nad edycją genomu marchwi. Jej publikacja była pierwszym doniesieniem o pomyślnej edycji tego gatunku. Obecnie nadal rozwija badania w tematyce CRISPR w połączeniu z badaniem zmian ekspresji genów związanych ze stresami abiotycznymi.  

 

Artur Kowalik
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. n med Artur Kowalik, prof. UJK w Kielcach jest specjalistą laboratoryjnej genetyki medycznej. Jest Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Pracuje również w Zakładzie Biologii Medycznej IB, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. ZDM wykonuje badania diagnostyczne na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz wielu innych ośrodków w kraju. W grupie wykonywanych badań można wyróżnić stratyfikacje pacjentów leczonych z powodu nowotworów litych do terapii celowanych, wykrywanie dziedzicznych predyspozycji do zachorowania na choroby nowotworowe oraz monitorowanie skuteczności leczenia.

 

Prof. Maciej Kurpisz, MD, PhD, Doctor h.c.
Lviv National Medical University


Head of the Department of Reproductive Biology and Stem Cells, Institute of Human Genetics, Pol. Acad. Sci., Poznan. He graduated from Poznan University of Medical Sciences in 1980, promoted to MD in Immunology (1982 – doctorate) and Ph.D. in Genetics (1989 – habilitation) since 1996 – full professor. He performed professional training in UK, USA, Japan, Germany and Switzerland. His interests: genetics of male infertility, andrology. His contributions include: 460 papers Hirsch Index – 37, >5400 citations. Awarded by Ministry of Health, Prime Minister Award, Kapuścinski Award for novel therapies, Batchelor of Polonia Restituta Cross.

 

Michał Kwiatek
Poznań University of Life Sciences

Michał T. Kwiatek is an Associate Professor at Poznań University of Life Sciences (PULS).
He defended his doctoral thesis in 2012 at Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences and received his habilitation in 2018 at PULS. His enthusiasm for plant genetics and introgression breeding is inspired by a desire to increase the genetic diversity of crops.His work focuses on chromosome structure, function and evolution using modern genetic and genomic methods and technologies.

 

Prof. dr hab. n. med. Marzena A. Lewandowska

Prof. dr hab. n. med. Marzena A. Lewandowska – od 12 lat związana z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Kierownik Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej, specj. lab. Genetyki medycznej, profesor na Katedrze Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów UMK Collegium Medicum. Laureatka FNP, stypendystka  ICGEB, MNiSZW. Prelegent w USA, Chinach, UK, Włoszech i Izraelu. Opiekun naukowy/Promotor 7 doktorantów (4/7 już z uzyskanym stopniem doktora). Odbyła prestiżowe staże zagranicą min w (1) Human Molecular Genetics, Luire Children's Research Center and Department of Pediatrics, Northwestern University Feinberg School of Medicine oraz (2) Department of Cell and Molecular Biology, Northwestern University, Chicago. Praca badawcza związana z mechanizmami regulującymi ekspresję genów (min zmian konformacji chromatyny), splicingiem, onkologia personalizowaną, zmianami somatycznymi w tkance nowotworowej, płynną biopsją, genetycznymi i epigenetycznymi czynnikami prognostycznymi i predykcyjnymi.

 

Jacek Łukasik,
Jacek Łukasik, CeGaT GmbH

CeGaT is a global provider of genetic analyses for a wide range of medical, research, and pharmaceutical applications. Founded in 2009 in Tübingen, Germany, the company combines state-of-the-art sequencing technology with medical expertise – with the aim of identifying the genetic causes of diseases and supporting patient care. For researchers and pharmaceutical companies, CeGaT offers a broad portfolio of sequencing services and tumor analyses. CeGaT generates the data basis for clinical studies and medical innovations and drives science forward with its own insights. The owner-managed company stands for independence, comprehensive personal customer service, and outstanding quality. CeGaT's laboratory is accredited according to CAP/CLIA, DIN EN ISO 15189, and DIN EN ISO/IEC 17025 and thus meets the highest international standards. To obtain first-class results, all processes are carried out in-house under scientific supervision.

 

Dr hab. Leszek A. Łyżnik
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Dr Leszek Łyżnik jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora uzyskał na Purdue University, USA, a habilitację przeprowadził na SGGW, Warszawa. Karierę naukową rozpoczynał w IHAR, Radzików, pod kierownictwem prof. Konstancji Raczyńskiej-Bojanowskiej. Dr Łyżnik jest genetykiem molekularnym specjalizującym się w procesach rekombinacji cząsteczek DNA, inżynierii genetycznej i edytowaniu genomów roślin. Brał udział w pionierskich pracach nad produkcją genetycznie zmodyfikowanych roślin stosowanych w rolnictwie. Projektowanie i zastosowania syntetycznych endonukleaz, w tym białek Cas9, do edytowania genomów i kontroli ekspresji genów były głównym przedmiotem jego naukowych zainteresowań w ostatnich latach

.

Agnieszka Malcher

Dr. Agnieszka Malcher is an Assistant Professor at the Department of Reproductive Biology and Stem Cells in Polish Academy of Science in Poznan, where she investigates molecular causes of male infertility. She is conducting research of her own grant from the National Science Centre entitled "Novel causative genetic variants in azoospermia: whole genome analysis and functional in vitro studies". For over 5 years she has been coordinating numerous scientific projects related to NGS analysis and in two of them she had a role of a principal investigator.

 

Marta Olszewska

Dr. Marta Olszewska serves as an Assistant Professor and is a Head of the Research Team of Sperm Genetics at the Department of Reproductive Biology and Stem Cells, Institute of Human Genetics PAS Sciences in Poznan. She received MSc Eng in biotechnology in 2006, and PhD in medical biology in 2014. Her scientific interests concern: cytogenetics of male infertility (incl. chromosome aberrations in human spermatozoa), searching for mutations responsible for decreased sperm parameters (incl. mouse models) and also epigenetics of male germ cells. She is PI and author of Sonata Bis and Sonata NCN projects, and investigator for several other projects.

 

Monika Ołdak

Lekarz i diagnosta laboratoryjny, specjalista genetyki klinicznej laboratoryjnej genetyki medycznej, doktor habilitowana nauk medycznych, kierownik Zakładu Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Odbyła staże naukowe na Wydziałach Medycznych Uniwersytetu w Kolonii i Uniwersytetu Saarland w Niemczech. Pracuje również w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od prawie 20 lat bada uwarunkowania genetyczne i molekularne chorób narządów zmysłów i skóry. Obecnie wiodącym obszarem zainteresowań jest tło genetyczne niedosłuchu w poznawania którego łączy swoje doświadczenie z zakresu genetyki człowieka, najnowsze techniki analizy DNA i rozwija nowe modele zwierzęce i komórkowe umożliwiające funkcjonalną ocenę konsekwencji wykrywanych mutacji w genomie człowieka.

 

Anna Nadolska-Orczyk
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Polska

Anna Nadolska-Orczyk jest profesorem nauk rolniczych i specjalizuje się w genetyce i biotechnologii zbóż. Ukończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
doktorat uzyskała na SGGW w Warszawie. Przez 3 lata pracowała jako post-doc a następnie jako assistant professor na Uniwersytecie Purdue. Stopień dr hab. i tytuł profesora zwyczajnego (2007) uzyskała będąc pracownikiem IHAR – PIB w Radzikowie, gdzie kieruje zespołem badawczym. Prowadzi badania genów ważnych użytkowo cech w kształtowaniu rozwoju i produktywności zbóż przy użyciu nowoczesnych narzędzi molekularnych.

 

Marta Olszewska

Dr. Marta Olszewska serves as an Assistant Professor and is a Head of the Research Team of Sperm Genetics at the Department of Reproductive Biology and Stem Cells, Institute of Human Genetics PAS Sciences in Poznan. She received MSc Eng in biotechnology in 2006, and PhD in medical biology in 2014. Her scientific interests concern: cytogenetics of male infertility (incl. chromosome aberrations in human spermatozoa), searching for mutations responsible for decreased sperm parameters (incl. mouse models) and also epigenetics of male germ cells. She is PI and author of Sonata Bis and Sonata NCN projects, and investigator for several other projects.

 

 

Aleksandra Obrępalska-Stęplowska
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

prof. IOR-PIB – ukończyła biotechnologię na UAM w Poznaniu, gdzie również uzyskała stopień doktora n. biologicznych w zakresie biologii molekularnej, habilitacja w IOR-PIB. Kieruje zakładem naukowym w IOR-PIB. Autorka i współautorka ponad 60 oryginalnych publikacji. Zainteresowania badawcze – molekularne podstawy wielopoziomowych interakcji roślin, mikroorganizmów (w tym wirusów i patogenicznych RNA oraz bakterii symbiotycznych) oraz owadów, indukcja odporności, odporność na pestycydy. Członek Komitetu Biotechnologii PAN i towarzystw naukowych, m.in. International Society for Molecular Plant-Microbe Interaction (IS-MPMI), Association of Applied Biologists (AAB)

 

Marcin Pszczoła
Poznan University of Life Sciences

Marcin Pszczoła is an assistant professor at the Department of Genetics and Animal Breeding at the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science at Poznan University of Life Sciences. He graduated from Wageningen University in the Netherlands (MSc and Ph.D.). His work focuses on implementing genomic selection for novel traits and breeding strategies for reducing the environmental impact of livestock. He is particularly interested in the genetic aspects of methane emission. He is vice-president of the Polish Society of Animal Production and a vice-president of the Study Commission on Animal Genetics of the European Federation of Animal Science (EAAP)

 

Prof. dr hab. Robert Śmigiel
Robert Śmigiel jest specjalistą pediatrii, genetyki klinicznej, neonatologii, pediatrii metabolicznej, lekarzem konsultantem z genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej w oddziałach pediatrycznych. Współtworzy Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich we Wrocławiu. Jest członkiem zarządu krajowego PTGCz, PTWWM i PTF i zarządu dolnośląskiego PTP. Tematyka jego pracy badawczej dotyczy zaburzeń neurorozwojowych, zespołów dysmorficznych, wrodzonych wad metabolizmu. Jest autorem i redaktorem w wielu podręcznikach naukowych i dydaktycznych min „Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rozwoju u dzieci”, „Wrodzone zarośnięcie przełyku”, „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi”, „Zespół Downa i medycyna.”. Profesor Śmigiel współpracuje społecznie ze stowarzyszeniami i fundacjami rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami genetycznymi.

 

Krzysztof Szczałuba

Doktor habilitowany nauk medycznych Krzysztof Szczałuba jest lekarzem specjalistą w zakresie genetyki klinicznej. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz w Pracowni Neurodiagnostyki/Neurogenetyki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK WUM). Jest także konsultantem w oddziałach Szpitala Pediatrycznego UCK WUM, gdzie prowadzi Poradnię Genetyczną.

Krzysztof Szczałuba jest zaangażowany w wielospecjalistyczną opiekę nad dziećmi z zespołami genetycznie uwarunkowanymi oraz prowadzi zjazdy i spotkania rodzin. Uważa, że największym wyzwaniem, jakie stoi przed genetyką, jest przełożenie wiedzy i umiejętności na istotną poprawę funkcjonowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Jego zdaniem opieka lekarzy i terapeutów licznych specjalności powinna być skoordynowana w osobie genetyka.

 

Zofia Szweykowska-Kulińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor nauk biologicznych, kieruje grupą badawczą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Ekspresji Genów, zajmującą się metabolizmem RNA ze szczególnym uwzględnieniem biogenezy i funkcji mikroRNA w roślinach modelowych i użytkowych. Od roku 1980 pracuje na UAM, obecnie na etacie profesora zwyczajnego.
Studia na kierunku Biologia ukończyła w 1980 roku, stopień doktora uzyskała w roku 1986. W latach 1988 – 1990 przebywała na stypendium im. Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Wuerzburgu, RFN, a w roku 1993 na stypendium EMBO we Francji, Gif sur Yvette, CNRS. Członek RDN. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, EMBO, Academia Europea. Wypromowała 18 doktorów.

 

 

dr n. med. Katarzyna Wertheim-Tysarowska

Absolwentka Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego, diagnosta laboratoryjny, specjalista w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej, kieruje Pracownią Badań Chorób Dziedzicznych w Zakładzie Genetyki Medycznej IMiD, współautor ponad 45 artykułów oraz rozdziałów książkowych. Uczestniczyła, jako kierownik lub współwykonawca, w realizacji kilku projektów badawczych. Jest laureatką nagród Prezesa Rady Ministrów i Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół etiopatogenezy molekularnej chorób uwarunkowanych genetycznie, w szczególności chorób skóry, chorób metabolicznych i niepłodności.

 

Prof. dr hab. n med Jolanta Wierzba

Jolanta Wierzba pediatra, genetyk kliniczny, specjalista pediatrii metabolicznej

Koordynator Centrum Chorób Rzadkich Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku Ordynator Oddziału Patologii Wieku Niemowlęcego asystent Poradni Genetycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Adiunkt Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wicerzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Genetyki Czloiwieka członek Grupy Roboczej ds. Chorób Rzadkich Europejskiej Akademii Pediatrii. Członek Zespołu Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Członek Zarządu Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Członek World- Scientific Advisory Comitee Cornelia de Lange Syndrome , opiekun medyczny szeregu Stowarzyszeń , w tym Stowarzyszenia zespołu Williams , Stowarzyszenia Cornelia de Lange Polska. Autor lub współautor ponad 250 oniesień naukowych, w większości dotyczących schorzeń uwarunkowanych genetycznie

 

Piotr Ziółkowski
Adam Mickiewicz University in Poznan

Research in Piotr Ziolkowski lab is focused on understanding the genetic control of meiotic
recombination in plants. In parallel, he studies the regulation of gene expression at the level of chromatin remodelling and modification. Specifically, he investigates how acetylation and deposition of the histone variant H2A.Z affect transcriptional response to stress and development. Piotr received his PhD in the Institute of Plant Genetics, PAS and habilitation at Adam Mickiewicz University. During his postdoc at the University of Cambridge, he investigated modifiers of meiotic recombination in Arabidopsis. From 2017 he is the head of the Laboratory of Genome Biology at AMU.

 

Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
Uniwersytet Wrocławski

Ukończyła Politechnikę Wrocławską, Wydział Chemii w roku 1983. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej, PAN, gdzie uzyskała stopień doktora nauk biologicznych. Od roku 2007 pracuje na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoim dorobku naukowym ma ponad 100 prac. W badaniach skupia się na molekularnych podstawach cyklu komórkowego bakterii, strukturze chromosomu bakteryjnego oraz regulacji ekspresji genów. Organizmami modelowymi, jakie wykorzystuje w swoich badaniach są promieniowce (Mycobacterium i Streptomyces) oraz bakterie drapieżne (Bdellovibrio bacteriovorus).

 

Beata Lipska-Ziętkiewicz

dr hab. Beata S. Lipska-Ziętkiewicz jest pediatrą i genetykiem klinicznym, kierownikiem Poradni Genetycznej, Centrum Chorób Rzadkich Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Głównym obszarem jej badań są genetycznie uwarunkowane choroby nerek, jak również zaburzenia genomowe oraz molekularne podłoże wybranych nowotworów wieku dziecięcego. Jest ekspertem Europejskiej Sieci ds. Chorób Rzadkich (ERN), Orphanetu, ClinGen oraz GeneReviews. Obecnie przewodniczy grupie roboczej ds. dziedzicznych glomerulopatii w ramach Europejskiej Sieci Referencyjnej ds. Chorób Rzadkich Nerek. Jest współautorem międzynarodowych wytycznych diagnostyczno-terapeutycznych dla wybranych genetycznie uwarunkowanych schorzeń nefrologicznych (z. Alporta, wrodzony/sterydooporny zespół nerczycowy).

 

Magdalena Zoledziewska

Magdalena Zoledziewska MSc, PhD, Hab finished Medical University of Wroclaw, Farmacy, Medical Analysis Section. At present she is a researcher (fool position) at Italian National Research Council, Institute of Genetic and Biomedical Research (CNR-IRGB), Monserrato, Sardinia, Italy. She is focused on understanding the etiopathology of immune-mediated disorders, comprising autoimmunity in the broad context of the evolutionary history of population. She has been studying inter-individual differences in expression of diverse phenotypes including immune-related traits, translating that knowledge to improve the therapeutic strategies. Her considerable research includes characterization of genetic variability with functional considerations and their impact on diseases.

 

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska

 
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi. Obecnie jest zatrudniona w Zakładzie Genetyki Klinicznej UMED, gdzie od 2020 roku pełni funkcję koordynatora Poradni Chorób Rzadkich i Diabetogenetyki dla Dzieci i Młodzieży. Jest lekarzem specjalistą w dziedzinie pediatrii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz genetyki klinicznej. Głównym kierunkiem pracy naukowej są różne postaci cukrzycy. Była konsultantem klinicznym na Polskę w projekcie KE „EURO-WABB” dla pacjentów z zespołami cukrzycy monogenowej. Jest wykonawcą projektu TREATWOLFRAM - próby leczenia przyczynowego pacjentów z zespołem Wolframa. Pełniła funkcję kierownika w 4 grantach naukowych MNiSW/NCN.